เรื่องที่ 1 แนะนำการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2013

เรื่องที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล

เรื่องที่ 3 การสร้างตาราง

เรื่องที่ 4 การทำงานกับตาราง

เรื่องที่ 5 ความสัมพันธ์ของตาราง

เรื่องที่ 6 การค้นหาและสอบถาม

เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล

เรื่องที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูล


รายวิชาการจัดการข้อมูลเบื้องต้น รหัสวิชา ง20206

เรื่อง โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนหนองสอพิทยาคม

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของข้อมูลข่าวสาร การดำเนินชีวิตกับความผูกพันกับข้อมูลข่าวสาร ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ คุณสมบัติของข้อมูล การจัดการข้อมูล การแทนข้อมูลและหน่วยข้อมูล ในคอมพิวเตอร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบแฟ้มข้อมูล นิยามของฐานข้อมูล ส่วนประกอบของฐานข้อมูล โครงสร้างข้อมูล ประโยชน์ของการประมวลผลฐานข้อมูล การพัฒนาระบบ การสร้างฐานข้อมูลและระบบ การจัดการพื้นฐานข้อมูล การออกแบบรายงาน ประเภทของรายงาน และการจัดทำรายงาน


ผลการเรียนรู้

1. อธิบายความหมาย บทบาท ความสำคัญ และคุณสมบัติของข้อมูล

2. อธิบายวิธีการจัดการข้อมูล และการแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์

3. อธิบายนิยาม ส่วนประกอบ โครงสร้างฐานข้อมูล

4. อธิบายขั้นตอนการพัฒนาระบบ

5. สร้างฐานข้อมูล และจัดการฐานข้อมูล เช่น การป้อนและปรับปรุงข้อมูล เรียงลำดับและค้นหา ข้อมูล

6. ออกแบบและจัดทำรายงาน


เรื่องที่ ชื่อเรื่อง เวลา (ชั่วโมง)
1 สอบก่อนเรียน 1
2 แนะนำการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2013 2
3 การสร้างฐานข้อมูล 1
4 การสร้างตาราง 1
5 การทำงานกับตาราง 1
6 ความสัมพันธ์ของตาราง 2
7 การค้นหาและสอบถามข้อมูลในตาราง 2
8 การสร้างฟอร์มข้อมูล 6
9 การสร้างรายงานข้อมูล 3
10 สอบหลังเรียน 1
รวม 20