เรื่องที่ 1 แนะนำการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2013

เรื่องที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล

เรื่องที่ 3 การสร้างตาราง

เรื่องที่ 4 การทำงานกับตาราง

เรื่องที่ 5 ความสัมพันธ์ของตาราง

เรื่องที่ 6 การค้นหาและสอบถาม

เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล

เรื่องที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูล


รายวิชาการจัดการข้อมูลเบื้องต้น รหัสวิชา ง20206

เรื่อง โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนหนองสอพิทยาคม

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงานตามหลักการทำโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงานนำอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการทำโครงงาน โดยสร้างโครงงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและมีความคุ้มค่าต่อการนำไปใช้ รวมทั้งต้องศึกษาถึงผลกระทบจากการสร้างโครงงาน เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น ความสำคัญของข้อมูลข่าวสาร การดำเนินชีวิตกับความผูกพันกับข้อมูลข่าวสาร ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ คุณสมบัติของข้อมูล การจัดการข้อมูล การแทนข้อมูลและหน่วยข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบแฟ้มข้อมูล นิยามของฐานข้อมูล ส่วนประกอบของฐานข้อมูลโครงสร้างข้อมูล ประโยชน์ของการประมวลผลฐานข้อมูล การพัฒนาระบบ การสร้างฐานข้อมูลและระบบการจัดการพื้นฐานข้อมูล การออกแบบรายงาน ประเภทของรายงาน และการจัดทำรายงาน


ผลการเรียนรู้ หน่วยที่ 3

1. อธิบายความหมาย บทบาท ความสำคัญ และคุณสมบัติของข้อมูล

2. อธิบายวิธีการจัดการข้อมูล และการแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์

3. อธิบายนิยาม ส่วนประกอบ โครงสร้างฐานข้อมูล

4. อธิบายขั้นตอนการพัฒนาระบบ

5. สร้างฐานข้อมูล และจัดการฐานข้อมูล เช่น การป้อนและปรับปรุงข้อมูล เรียงลำดับและค้นหา ข้อมูล

6. ออกแบบและจัดทำรายงาน


เรื่องที่ ชื่อเรื่อง เวลา (ชั่วโมง)
1 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน 1
2 แนะนำการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2013 2
3 การสร้างฐานข้อมูล 1
4 การสร้างตาราง 1
5 การทำงานกับตาราง 1
6 ความสัมพันธ์ของตาราง 2
7 การค้นหาและสอบถามข้อมูลในตาราง 2
8 การสร้างฟอร์มข้อมูล 6
9 การสร้างรายงานข้อมูล 3
10 สอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 1
รวม 20