เรื่องที่ 1 แนะนำการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2013

เรื่องที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล

เรื่องที่ 3 การสร้างตาราง

เรื่องที่ 4 การทำงานกับตาราง

เรื่องที่ 5 ความสัมพันธ์ของตาราง

เรื่องที่ 6 การค้นหาและสอบถาม

เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล

เรื่องที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูล


รายวิชาการจัดการข้อมูลเบื้องต้น รหัสวิชา ง20206

เรื่อง โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนหนองสอพิทยาคม

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาข้อมูล สารสนเทศ ประเภทข้อมูล การประมวลผลข้อมูล ลักษณะของสารสนเทศที่ดี การจัดการสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ โครงสร้างข้อมูล แถวลำดับ ระเบียนข้อมูล ข้อมูลชนิดข้อความ ฐานข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล สร้างฐานข้อมูล สร้างตารางข้อมูล ทำงานกับตาราง ความสัมพันธ์ของตาราง ค้นหาและสอบถามข้อมูล สร้างฟอร์มข้อมูล สร้างรายงานข้อมูล ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ภัยแฝงจากการใช้อินเทอร์เน็ต

ปฏิบัติการสร้างฐานข้อมูล สร้างตารางข้อมูล ทำงานกับตาราง ความสัมพันธ์ของตาราง ค้นหาและสอบถามข้อมูล สร้างฟอร์มข้อมูล สร้างรายงานข้อมูล

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดการข้อมูลเบื้องต้นและใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้นได้


ผลการเรียนรู้ หน่วยที่ 3

3. มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

4. ใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลได้


เรื่องที่ ชื่อเรื่อง เวลา (ชั่วโมง)
1 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน 1
2 แนะนำการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2013 2
3 การสร้างฐานข้อมูล 1
4 การสร้างตาราง 1
5 การทำงานกับตาราง 1
6 ความสัมพันธ์ของตาราง 2
7 การค้นหาและสอบถามข้อมูลในตาราง 2
8 การสร้างฟอร์มข้อมูล 6
9 การสร้างรายงานข้อมูล 3
10 สอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 1
รวม 20