เรื่องที่ 1 แนะนำการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2013

เรื่องที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล

เรื่องที่ 3 การสร้างตาราง

เรื่องที่ 4 การทำงานกับตาราง

เรื่องที่ 5 ความสัมพันธ์ของตาราง

เรื่องที่ 6 การค้นหาและสอบถาม

เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล

เรื่องที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูล


เรื่องที่ 5 ความสัมพันธ์ของตาราง


การทำงานกับแผ่นข้อมูลย่อย

เมื่อเราทำการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางเรียบร้อยแล้ว เมื่อเปิดตารางที่มีความสัมพันธ์กับตารางอื่นขึ้นมาในมุมมอง แผ่นข้อมูล ก็จะพบว่าแต่ละเรคคอร์ดจะมีเครื่องหมายบวก อยู่หน้าเรคคอร์ดเมื่อกดเครื่องหมายบวกจะพบข้อมูลของตารางที่มีความสัมพันธ์ปรากฏอยู่ใต้เรคคอร์ดนั่นเอง

หมายเลข 1 คลิกเครื่องหมายบวกหน้าเรคคอร์ด

หมายเลข 2 ข้อมูลตารางลงทะเบียน ที่มีความสัมพันธ์กับตารางนักเรียน