เรื่องที่ 1 แนะนำการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2013

เรื่องที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล

เรื่องที่ 3 การสร้างตาราง

เรื่องที่ 4 การทำงานกับตาราง

เรื่องที่ 5 ความสัมพันธ์ของตาราง

เรื่องที่ 6 การค้นหาและสอบถาม

เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล

เรื่องที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูล


เรื่องที่ 6 การค้นหาและสอบถามข้อมูลด้วยคิวรี


โอเปอเรเตอร์ที่ใช้ในนิพจน์

การสร้างเงื่อนไขและนิพจน์ที่มากกว่า 1 เงื่อนไข เราจะต้องใช้โอเปอเรเตอร์ต่างๆ มาประกอบและโอเปอเรเตอร์ประเภทต่างๆ ที่ใช้ในนิพจน์ของโปรแกรม Access

ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์

ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ

ตัวดำเนินการเชิงตรรกะ

ตัวดำเนินการพิเศษ

ตัวดำเนินการ Concatenation

นิพจน์

เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดค่าของข้อมูล เช่น การบวกตัวเลข , การเปรียบเทียบข้อมูล โดยการกำหนดชื่อของตัวแปรตามด้วยเครื่องหมายที่ต้องการกระทำ (Operators) ต่อข้อมูล เป็นผลให้เกิดค่าข้อมูลใหม่ค่าหนึ่งให้กับตัวแปรเพื่อนำไปใช้ ใน Access ตัวแปรคือชื่อฟิลด์ที่จะใช้เก็บค่าและแสดงผลข้อมูล

การอ้างชื่อฟิลด์ในนิพจน์และเงื่อนไข

การอ้างชื่อฟิลด์นั้นจะต้องใส่ชื่อฟิลด์นั้นในเครื่องหมาย [] เช่น [std_Name] เป็นต้น หรือถ้าคำนวณก็เป็น [ปีปัจจุบัน]-[ปีเกิด] ส่วนถ้าอ้างฟิลด์มากกว่า 1 ตาราง ก็สามารถอ้างชื่อตารางก่อนแล้วตามด้วยฟิลด์ที่ต้องการ เช่น [ตารางนักเรียน].[ชื่อ] หรือ [ตารางครู].[ชื่อ] เป็นต้น