เรื่องที่ 1 แนะนำการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2013

เรื่องที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล

เรื่องที่ 3 การสร้างตาราง

เรื่องที่ 4 การทำงานกับตาราง

เรื่องที่ 5 ความสัมพันธ์ของตาราง

เรื่องที่ 6 การค้นหาและสอบถาม

เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล

เรื่องที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูล


เรื่องที่ 3 การสร้างตารางข้อมูล


การสร้างฐานข้อมูลกับ Access 2013 นั้น เมื่อสร้างฐานข้อมูลเสร็จแล้ว ต่อไปคือการสร้างตารางข้อมูล เพื่อใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่เราต้องการ ก่อนจะสร้างตารางข้อมูลจะต้องมีการวางแผนออกแบบข้อมูลที่จะเก็บในตารางข้อมูลก่อน

ก่อนที่จะสร้างตารางในฐานข้อมูล มาทำความรู้จักกับชนิดของข้อมูลที่จะเก็บ เพื่อให้เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับข้อมูลที่จะเก็บ ใน Access 2013 มีทั้งหมด 10 ชนิด ดังนี้


การสร้างตาราง

การสร้างตารางในโปรแกรม Access 2013 สามารถทำได้ 3 วิธีด้วยกัน โดย คลิกแท็บ สร้าง จะมีตัวเลือกให้เลือกว่าต้องการ สร้าง ตาราง แบบไหน โดยแต่ละวิธีนั้นจะมีการสร้างที่แตกต่างกัน ดังนี้

1. ตาราง

การสร้างตารางด้วยวิธีนี้ ทำได้โดย คลิก ตาราง จากนั้นโปรแกรมจะสร้างตารางว่างๆ ขึ้นมา 1 ตาราง คือ Table1 โดยมี 1 ฟิลด์ คือ ID และจะมีฟิลด์ ขวามือ เพื่อคลิกเพื่อ ฟิลด์ที่ต้องการ


โดยการสร้างตารางในครั้งนี้ จะใช้ข้อมูลตัวอย่างอยู่ทั้งหมด 3 ฟิลด์ ด้วยกัน คือ ID , ชื่อ , อายุ โดยฟิลด์ที่ 1 โปรแกรมจะสร้างให้โดยอัตโนมัติ ส่วนฟิลด์ที่ 2 คือ Name จะต้อง คลิกเพื่อเพิ่ม แล้วเลือกข้อความสั้น เพราะชนิดของข้อมูล Name เหมาะกับการใช้ข้อความสั้น


ส่วนฟิลด์ที่ 3 คือ อายุ ก็ คลิกเพื่อเพิ่ม เช่นเดิม ถ้าหากข้อมูล อายุ ต้องการใช้ในการคำนวณ ก็ควรเลือกเป็นแบบตัวเลข ถ้าไม่ต้องการคำนวณก็ควรเลือกแบบข้อความสั้น


สเมื่อสร้างฟิลด์ที่ต้องการเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม บันทึก จากนั้นก็ตั้งชื่อตารางใหม่ แล้วกด ตกลง เป็นอันเสร็จสิ้นการสร้างตาราง


2. ออกแบบตาราง

การสร้างตารางด้วยวิธีนี้จะต้องทำการออกแบบโครงสร้างของตาราง ชนิดข้อมูล ตั้งชื่อฟิลด์ที่ต้องการสร้าง กำหนดคุณสมบัติของฟิลด์ที่สร้างก่อน


ข้อมูลตัวอย่างในการสร้างครั้งนี้ ก็เหมือนกันวิธีแรก คือ ID ,ชื่อ ,อายุ โดย ID มีชนิดข้อมูลเป็นตัวเลขอัตโนมัติ ชื่อ มีชนิดข้อมูลเป็น ข้อความสั้น อายุ มีชนิดข้อมูลเป็น ตัวเลข


เมื่อได้ฟิลด์ ครบแล้ว ก็คลิกที่ มุมมอง ก็จะมีป๊อปอัพถามว่าคุณต้องการที่จะบันทึกตารางเดี๋ยวนี้หรือไม่ ให้คลิก ตรง ใช่

เมื่อคลิกแล้วก็จะให้ตั้งชื่อตาราง

จากนั้นกด ตกลง เป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับการสร้างตารางในวิธีที่ 2


3. รายการ share point

เป็นการสร้างตารางสำหรับนำไปใช้งานบนเว็บไซต์ของ windows sharePoint service จะมีรายการ ตาราง สำเร็จรูปให้เลือกสร้างเหมือนการสร้างตาราง จะเทมเพลต แต่จะต้องมีเว็บไซต์สำหรับแชร์ไฟล์ที่จะนำมาใช้ร่วมกัน

การสร้างตารางมีหลากหลายรูปแบบ แต่ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้ จะเน้นไปที่การสร้างตารางแบบที่ 1 และแบบที่ 2 เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนเข้าใจกระบวนการในการสร้างตาราง