เรื่องที่ 1 แนะนำการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2013

เรื่องที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล

เรื่องที่ 3 การสร้างตาราง

เรื่องที่ 4 การทำงานกับตาราง

เรื่องที่ 5 ความสัมพันธ์ของตาราง

เรื่องที่ 6 การค้นหาและสอบถาม

เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล

เรื่องที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูล


เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล


การบันทึกฟอร์ม

เมื่อเราทำงานเสร็จสิ้นแล้วเราก็ตกบันทึกงานไว้เพื่อเก็บไว้สำหรับการปรับปรุงแก้ไขในภายหลัง หรือเพื่อตกแต่งเพิ่มเติม โดยมีวิธีการบันทึกข้อมูลดังต่อไปนี้

ส่วนการปิดฟอร์ม เมื่อเราทำงานเสร็จสิ้นแล้ว เราต้องการปิดฟอร์ม สามารถทำได้โดยคลิกขวาที่ฟอร์มแล้วเลือกปิด