เรื่องที่ 1 แนะนำการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2013

เรื่องที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล

เรื่องที่ 3 การสร้างตาราง

เรื่องที่ 4 การทำงานกับตาราง

เรื่องที่ 5 ความสัมพันธ์ของตาราง

เรื่องที่ 6 การค้นหาและสอบถาม

เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล

เรื่องที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูล


เรื่องที่ 5 ความสัมพันธ์ของตาราง


การลบความสัมพันธ์

ถ้าเราไม่ต้องการใช้งานข้อมูลร่วมกันระหว่างตารางแล้ว เราสามารถลบความสัมพันธ์ระหว่างตารางได้ โดยการลบเส้นความสัมพันธ์ออก จะทำให้ข้อมูลของตารางทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์กันอีกต่อไป

1. เลือกแท็บเครื่องมือฐานข้อมูล

2. เลือกปุ่มความสัมพันธ์

3. เลือกความสัมพันธ์ที่ต้องการลบ จากนั้นกำการกดปุ่ม Delete บนแป้นพิมพ์ จะปรากฏหน้าจอยืนยันการลบความสัมพันธ์ ให้กด ใช่ ถ้าต้องการลบ หรือ กด ไม่ใช่ ถ้าไม่ต้องการลบ เมื่อกดใช่จะทำให้เส้นความสัมพันธ์ขอข้อมูลหายไปเป็นอันเสร็จสิ้นการลบความสัมพันธ์ระหว่างสองตาราง