เรื่องที่ 1 แนะนำการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2013

เรื่องที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล

เรื่องที่ 3 การสร้างตาราง

เรื่องที่ 4 การทำงานกับตาราง

เรื่องที่ 5 ความสัมพันธ์ของตาราง

เรื่องที่ 6 การค้นหาและสอบถาม

เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล

เรื่องที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูล


เรื่องที่ 5 ความสัมพันธ์ของตาราง


เครื่องมือจัดการความสัมพันธ์

ในหน้าต่างความสัมพันธ์นั้นจะมีเครื่องมือหลายๆตัวที่จะช่วยให้เราจัดการกับความสัมพันธ์ของตารางที่เรานำมาเลือกความสัมพันธ์

หมายเลข 1 แก้ไขความสัมพันธ์ เมื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางแล้วเมื่อต้องการแก้ไขความสัมพันธ์ก็สามารถเลือกที่แก้ไขความสัมพันธ์ได้

หมายเลข 2 ล้างเค้าโครง เป็นการยกเลิกความสัมพันธ์ทั้งหมดของตาราง

หมายเลข 3 รายงานความสัมพันธ์ เป็นการสร้างรายงานความสัมพันธ์ สำหรับพิมพ์ข้อมูล

หมายเลข 4 แสดงตาราง เป็นการแสดงตารางทั้งหมด เพื่อเลือกตารางมาสร้างความสัมพันธ์

หมายเลข 5 ซ่อนตาราง เป็นการซ่อนตารางที่เลือกออกจากมุมมองนี้

หมายเลข 6 ความสัมพันธ์โดยตรง เป็นการแสดงความสัมพันธ์กับตารางที่เลือก

หมายเลข 7 ความสัมพันธ์ทั้งหมด เป็นการแสดงความสัมพันธ์ทั้งหมดของตารางทั้งหมด

หมายเลย 8 ปิด เป็นการปิดการทำงานส่วนของความสัมพันธ์