เรื่องที่ 1 แนะนำการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2013

เรื่องที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล

เรื่องที่ 3 การสร้างตาราง

เรื่องที่ 4 การทำงานกับตาราง

เรื่องที่ 5 ความสัมพันธ์ของตาราง

เรื่องที่ 6 การค้นหาและสอบถาม

เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล

เรื่องที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูล


ติดต่อครูชื่อ-สกุล


“นายภานุพงค์ แสงฤทธิ์”


โรงเรียน


“หนองสอพิทยาคม”


E-mail


krupanupong@nongsopit.ac.th


เว็บไซต์


www.nongsopit.ac.th/krupanupong