เรื่องที่ 1 แนะนำการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2013

เรื่องที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล

เรื่องที่ 3 การสร้างตาราง

เรื่องที่ 4 การทำงานกับตาราง

เรื่องที่ 5 ความสัมพันธ์ของตาราง

เรื่องที่ 6 การค้นหาและสอบถาม

เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล

เรื่องที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูล


รายวิชาการจัดการข้อมูลเบื้องต้น รหัสวิชา ง20206

เรื่อง โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนหนองสอพิทยาคม

จุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล

ด้านความรู้ (K)

1. อธิบายมุมมองต่างๆของฟอร์มได้

2. บอกความแตกต่างของ Bound Control กับ Unbound Control ได้

3. เลือกใช้งานคอนโทรลได้

ด้านทักษะ (P)

1. สร้างฟอร์มในรูปแบบต่างๆได้

2. ตกแต่งฟอร์มในรูปแบบต่างๆได้

3. สร้างฟอร์มย่อยได้

4. ใช้เครื่องมือคอนโทรลในการสร้างฟอร์มได้

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

1. มีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นในการทำงาน