เรื่องที่ 1 แนะนำการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2013

เรื่องที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล

เรื่องที่ 3 การสร้างตาราง

เรื่องที่ 4 การทำงานกับตาราง

เรื่องที่ 5 ความสัมพันธ์ของตาราง

เรื่องที่ 6 การค้นหาและสอบถาม

เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล

เรื่องที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูล


เรื่องที่ 6 การค้นหาและสอบถามข้อมูลด้วยคิวรี


เกณฑ์การกำหนดเงื่อนไข

การสอบถามในคิวรีสามารถกำหนดเงื่อนไขหรือนิพจน์ ในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้หลายรูปแบบ ตั้งแต่การใส่เงื่อนไขพื้นฐานทั่วไป เช่นมากกว่า น้อยกว่า เท่ากับหรือไม่เท่ากับ ไปจนถึงการกำหนดเงื่อนไขขั้นสูงขึ้น เช่น การกำหนดเงื่อนไขหลายๆ เงื่อนไขซ้อนๆกัน เป็นต้น

ตัวอย่างการกำหนดเงื่อนไขฟิลด์ที่เป็นข้อความ

ในตัวอย่างเป็นการกำหนดเงื่อนไขที่เป็นข้อความ ใช้คำว่า ภาษาไทย ในฟิลด์ sub_Name เพื่อให้ข้อมูลคิวรีแสดงเฉพาะข้อมูลที่เป็นคำว่า ภาษาไทย ในฟิลด์ sub_Name


ตัวอย่างการกำหนดเงื่อนไขฟิลด์ที่เป็นตัวเลข

ในตัวอย่างเป็นการกำหนดเงื่อนไขที่เป็นตัวเลข ใช้คำว่า <3 ในฟิลด์ sub_Number เพื่อให้ข้อมูลคิวรีแสดงเฉพาะข้อมูลที่มีค่าน้อยกว่า 3 ในฟิลด์ sub_Number