เรื่องที่ 1 แนะนำการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2013

เรื่องที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล

เรื่องที่ 3 การสร้างตาราง

เรื่องที่ 4 การทำงานกับตาราง

เรื่องที่ 5 ความสัมพันธ์ของตาราง

เรื่องที่ 6 การค้นหาและสอบถาม

เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล

เรื่องที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูล


เรื่องที่ 1 แนะนำการใช้งาน Microsoft Access 2013


เมนู ไฟล์ จะประกอบไปด้วย

1. ข้อมูล จะประกอบไปด้วย 2 อย่าง ได้แก่

1.1 กระชับและซ่อมแซม ใช้สำหรับการปรับปรุงแก้ไขปัญหาสำหรับฐานข้อมูล

1.2 เข้ารหัสลับด้วยรหัสผ่าน ใช้สำหรับการสร้างรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานฐานข้อมูล


2. ใหม่ จะประกอบไปด้วย

2.1 หมายเลข 1 web app แบบกำหนดเอง ใช้สำหรับ การสร้างฐานข้อมูลสำหรับเว็บไซต์

2.2 หมายเลข 2 ฐานข้อมูลเดสก์ท้อปเปล่า ใช้สำหรับการสร้างฐานข้อมูลทั่วไป

2.3 หมายเลข 3 ฐานข้อมูลตัวอย่าง โปรแกรมจะมีฐานข้อมูลตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างฐานข้อมูล


3. เปิด ใช้สำหรับเปิดไฟล์ฐานข้อมูลที่เคยสร้างไว้แล้ว

3.1 เปิดด้วยไฟล์ที่เคยใช้แล้วล่าสุด

3.2 เปิดด้วยไฟล์ที่บันทึกเก็บไว้ใน OneDrive

3.3 เปิดด้วยไฟล์ที่บันทึกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์


4. บันทึก ใช้สำหรับบันทึกไฟล์ฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลก็สร้างจะบันทึกข้อมูลล่าสุด


5. บันทึกเป็น

ใช้สำหรับบันทึกไฟล์ฐานข้อมูลไปยังตำแหน่งใหม่หรือบันทึกให้เป็นนามสกุลที่ต้องการที่กำหนดในโปรแกรม


6. พิมพ์ ใช้สำหรับพิมพ์ฐานข้อมูล


7. ปิด ใช้สำหรับ ปิดไฟล์ฐานข้อมูลปัจจุบันที่เปิดอยู่


8. บัญชีผู้ใช้ ใช้สำหรับลงชื่อเข้าใช้ office


9. ตัวเลือก ใช้สำหรับตั้งค่าต่างๆในโปรแกรม Microsoft Access 2013