เรื่องที่ 1 แนะนำการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2013

เรื่องที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล

เรื่องที่ 3 การสร้างตาราง

เรื่องที่ 4 การทำงานกับตาราง

เรื่องที่ 5 ความสัมพันธ์ของตาราง

เรื่องที่ 6 การค้นหาและสอบถาม

เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล

เรื่องที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูล


เรื่องที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูล


ส่วนประกอบของรายงานในมุมมองออกแบบ

การทำงานกับรายงานนั้นมีมุมมองอยู่ 4 แบบด้วยกัน แต่ในหัวข้อนี้จะเป็นการนำเสนอส่วนประกอบของรายงานในมุมมองออกแบบ ซึ่งมีดังนี้

- ส่วนหัวรายงาน เป็นส่วนที่แสดงส่วนบนสุดของรายงาน โดยจะแสดงเฉพาะหน้าแรกเพียงเท่านั้น ส่วนใหญ่จะเป็นชื่อรายงาน

-ส่วนท้ายรายงาน เป็นส่วนที่แสดงส่วนท้ายสุดของรายงาน โดยจะแสดงเฉพาะหน้าสุดท้ายเท่านั้น

- ส่วนหัวของหน้า เป็นส่วนหัวของหน้ารายงานแต่ละหน้า โดยจะแสดงทุกหน้า ปกติแล้วจะเป็นป้ายชื่อฟิลด์

- ส่วนท้ายของหน้า เป็นส่วนท้ายของหน้ารายงานแต่ละหน้า โดยจะแสดงทุกหน้า ส่วนใหญ่เป็นหมายเลขหน้า

- ส่วนหัวของกลุ่ม และส่วนท้ายของกลุ่ม เป็นส่วนที่แสดงหัวและท้ายของรายงานที่มีการจัดกลุ่ม

- ส่วนรายละเอียด เป็นส่วนที่แสดงรายละเอียดของข้อมูลจากตาราง ที่ต้องการนำเสนอออกรายงาน