เรื่องที่ 1 แนะนำการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2013

เรื่องที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล

เรื่องที่ 3 การสร้างตาราง

เรื่องที่ 4 การทำงานกับตาราง

เรื่องที่ 5 ความสัมพันธ์ของตาราง

เรื่องที่ 6 การค้นหาและสอบถาม

เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล

เรื่องที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูล


เรื่องที่ 5 ความสัมพันธ์ของตาราง


การสร้างคีย์หลักและคีย์รองหรือดัชนีให้กับตาราง

1. การกำหนดคีย์หลัก

มีขั้นตอนการทำ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เลือกมุมมองออกแบบ

ขั้นตอนที่ 2 เลือกฟิลด์ที่ต้องการกำหนดให้เป็นคีย์หลัก โดยในภาพที่ 5-8 จะเลือกฟิลด์ std_ID เป็นคีย์หลัก

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อเลือกฟิลด์ที่ต้องการเป็นคีย์หลักแล้วกดปุ่มตามหมายเลข 3 คือปุ่มคีย์หลัก เป็นอันเสร็จสิ้นการกำหนดคีย์หลัก เมื่อกำหนดฟิลด์ที่เป็นคีย์หลักเสร็จแล้วจะมีรูปลูกกุญแจอยู่หน้าฟิลด์


2. การสร้างคีย์รองหรือดัชนี

มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เลือกมุมมองออกแบบ

ขั้นตอนที่ 2 เลือกฟิลด์ที่ต้องการสร้างดัชนี

ขั้นตอนที่ 3 เลือกหัวข้อดัชนี

- ไม่ใช่ คือไม่กำหนดดัชนี

- ใช่ (มีค่าซ้ำกันได้)

- ใช่ (ไม่มีค่าซ้ำกัน)

ในภาพจะเลือกดัชนีในหัวข้อ ใช่ (มีค่าซ้ำกันได้) เป็นอันเสร็จสิ้นการสร้าง ดัชนี