เรื่องที่ 1 แนะนำการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2013

เรื่องที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล

เรื่องที่ 3 การสร้างตาราง

เรื่องที่ 4 การทำงานกับตาราง

เรื่องที่ 5 ความสัมพันธ์ของตาราง

เรื่องที่ 6 การค้นหาและสอบถาม

เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล

เรื่องที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูล


เรื่องที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล


การเปิดไฟล์ฐานข้อมูล

เมื่อสร้างไฟล์ฐานข้อมูลแล้ว เมื่อเราต้องการใช้งานไฟล์ฐานข้อมูลเดิม ก็สามารถเปิดไฟล์ฐานข้อมูลเดิมมาดูได้ โดยสามารถทำได้หลายวิธี แต่ในรายวิชานี้จะสอนการเปิดไฟล์ฐานข้อมูล 2 แบบ คือ เปิดจากข้อมูลล่าสุด กับเปิดจากคอมพิวเตอร์


1) การเปิดฐานข้อมูลจากข้อมูลล่าสุด ไปที่เมนู ไฟล์


2) ไปที่ เปิด ตามหมายเลข 1 จากนั้นไปที่ ล่าสุด ตามหมายเลข 2 แล้วจากนั้นก็เลือกฐานข้อมูลที่เราใช้งานล่าสุดที่ต้องการ เลือกตามหมายเลข 3


3) ส่วนขั้นตอนการเปิดฐานข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ ก็สามารถไปที่ เปิด ตามหมายเลข 1 จากนั้นไปที่ คอมพิวเตอร์ ตามหมายเลข 2 แล้วจากนั้นก็ไปที่เรียกดู ตามหมายเลข 3


4) เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการจะเปิดตามหมายเลข 1 จากนั้นคลิกเปิด ตามหมายเลข 2


5) ก็จะได้ฐานข้อมูลที่เราเลือกเปิด ตามต้องการ เป็นอันเสร็จสิ้นการเปิดฐานข้อมูล