เรื่องที่ 1 แนะนำการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2013

เรื่องที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล

เรื่องที่ 3 การสร้างตาราง

เรื่องที่ 4 การทำงานกับตาราง

เรื่องที่ 5 ความสัมพันธ์ของตาราง

เรื่องที่ 6 การค้นหาและสอบถาม

เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล

เรื่องที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูล


เรื่องที่ 3 การสร้างตารางข้อมูล


การแก้ไขโครงสร้างของตาราง

การสร้างตาราง ถ้าต้องการแก้ไขโครงสร้างภายในตาราง เช่นการเพิ่ม ลบ แทรก แก้ไขฟิลด์ หรือเปลี่ยนคุณสมบัติของฟิลด์ จะต้องทำงานในมุมมองออกแบบ ดังต่อไปนี้


1. การเพิ่มฟิลด์

คลิกที่มุมมองออกแบบ


จากนั้นคลิก เลือกแถวที่ต้องการจะเพิ่มฟิลด์ แล้วกด แทรกแถว ดังรูป


จากนั้นพิมพ์ชื่อฟิลด์ที่ต้องการจะเพิ่ม ดังตัวอย่างเพิ่มฟิลด์ สกุล เป็นชนิดข้อมูล ข้อความสั้น


เมื่อพิมพ์กดปุ่ม บันทึก เป็นอันเสร็จสิ้นการเพิ่มฟิลด์ข้อมูลใหม่


2. การลบฟิลด์

เมื่อเราไม่ต้องการฟิลด์ข้อมูลที่สร้างขึ้น และต้องการลบฟิลด์ให้หายไปจากตารางนั้น มีขั้นตอนดังนี้ เลือกฟิลด์ที่ต้องการลบ


จากนั้นกด ปุ่ม ลบแถว ฟิลด์ข้อมูลที่ไม่ต้องการก็จะหายไป ดังตัวอย่าง เป็นการลบฟิลด์ สกุล


3. การเปลี่ยนชื่อฟิลด์

ในบางครั้งเมื่อเราตั้งชื่อฟิลด์แล้วยังไม่พอใจ ก็สามารถเปลี่ยนชื่อฟิลด์ได้โดย คลิกที่ฟิลด์ที่เราต้องการเปลี่ยนชื่อ จากนั้นก็ทำการเปลี่ยนชื่อฟิลด์ตามต้องการ


4. การย้ายลำดับของฟิลด์

เมื่อเราต้องการสลับฟิลด์ เพื่อเปลี่ยนลำดับก่อนหลังตามที่ต้องการ ก็สามารถสลับได้โดย คลิกเลือกฟิลด์ที่ต้องการสลับ จากนั้นคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ


ตัวอย่างเป็นการย้ายฟิลด์ เลขที่ สลับกับ ฟิลด์ อายุ เป็นอันเสร็จสิ้นการย้ายลำดับฟิลด์


5. การเปลี่ยนชนิดข้อมูล

ในบางครั้งที่เราสร้างฟิลด์ข้อมูล แล้วชนิดของข้อมูลไม่เหมาะกับข้อมูลที่เราต้องการ ก็สามารถเปลี่ยนชนิดของข้อมูลได้ โดย คลิกเลือกฟิลด์ข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยน แล้วชนิดก็เลือกชนิดของข้อมูล ตามที่ต้องการ ดังตัวอย่าง เปลี่ยนชนิดของข้อมูล อายุ จากชนิด ตัวเลข เป็นชนิด ข้อความสั้น กด บันทึก เป็นอันเสร็จสิ้นการเปลี่ยน