เรื่องที่ 1 แนะนำการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2013

เรื่องที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล

เรื่องที่ 3 การสร้างตาราง

เรื่องที่ 4 การทำงานกับตาราง

เรื่องที่ 5 ความสัมพันธ์ของตาราง

เรื่องที่ 6 การค้นหาและสอบถาม

เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล

เรื่องที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูล


เรื่องที่ 6 การค้นหาและสอบถามข้อมูลด้วยคิวรี


การจัดเรียงข้อมูล

1. การเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามาก

ในตัวอย่างจะเลือกฟิลด์ std_Number เพื่อให้เรียงจากน้อยไปหามาก


2. การเรียงข้อมูลจากมากไปหาน้อย

ในตัวอย่างจะเลือกฟิลด์ std_Number เพื่อเรียงจากมากไปหาน้อย


3. ไม่เรียงข้อมูล

ไม่มีการเรียงลำดับข้อมูลหรือยกเลิกการเรียงข้อมูล