เรื่องที่ 1 แนะนำการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2013

เรื่องที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล

เรื่องที่ 3 การสร้างตาราง

เรื่องที่ 4 การทำงานกับตาราง

เรื่องที่ 5 ความสัมพันธ์ของตาราง

เรื่องที่ 6 การค้นหาและสอบถาม

เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล

เรื่องที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูล


เรื่องที่ 6 การค้นหาและสอบถามข้อมูลด้วยคิวรี


ในการใช้งานโปรแกรม Access 2013 นั้น ส่วนมากเริ่มต้นจากการใช้งานตารางและเมื่อเราเพิ่มข้อมูลลง ในตารางเป็นจำนวนมากแล้วนั้น การค้นหาข้อมูลที่เราต้องการโดยการหาข้อมูลทีละเรคคอร์ดคงไม่สะดวก เช่น ถ้าเรามีข้อมูลนักเรียนทั้งโรงเรียน แต่เราต้องการดูข้อมูลนักเรียนทีมีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ถ้าจะหาทีละเรคคอร์ดคงไม่สะดวก ทำให้เสียเวลาและข้อมูลที่ได้มาอาจจะเกิดความผิดพลาดได้

ดังนั้นเราจำเป็นจะต้องมีตัวช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้ ออบเจ็กต์ คิวรี มาใช้จัดการกับข้อมูล โดยการนำเอาตารางที่มีอยู่มาสร้างเป็น คิวรี โดยกำหนดเงื่อนไขสำหรับข้อมูลที่ต้องการและเลือกรูปแบบในการแสดงผลข้อมูลได้ และผลที่ได้จากการคิวรีข้อมูลสามารถนำไปเป็นแหล่งข้อมูลเหมือนกับตารางเพื่อสร้าง ฟอร์มและรายงานได้ตามที่ต้องการ


ประโยชน์ของคิวรี

1. แสดงข้อมูลที่ตรงกับเงื่อนไขที่กำหนด เช่น มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ เป็นต้น

2. กำหนดรูปแบบการแสดงผลของตารางได้

3. แสดงข้อมูลในลำดับที่แตกต่างไปจากตาราง เช่น การจัดเรียงข้อมูล หรือการสร้างฟิลด์คำนวณขึ้นมาใหม่ เป็นต้น

4. แสดงข้อมูลที่รวมจากหลายๆตารางในที่เดียวกันได้ โดยนำเอาตารางที่มีความสัมพันธ์มาใช้งานร่วมกัน

5. ปรับเปลี่ยนข้อมูลในตารางตามที่เงื่อนไขกำหนด


การสร้างคิวรี

ในการสร้างคิวรีในโปรแกรม Access 2013 มีวิธีการสร้างทั้งหมดด้วยกัน 3 วิธี ดังต่อไปนี้


วิธีที่ 1 ตัวช่วยสร้างคิวรี ในตัวอย่างนี้จะเสนอการสร้าง 2 รูปแบบ ได้แก่

การสร้างคิวรีด้วยตัวช่วยสร้างคิวรีอย่างง่าย

1. คลิกแท็บสร้าง

2. คลิกปุ่ม ตัวช่วยสร้างคิวรี

ประเภทของคิวรีทีมีให้เลือกสร้าง มีดังนี้

- ตัวช่วยสร้างคิวรีอย่างง่าย สร้างทางเลือกคิวรี เพื่อค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไข โดยเลือกแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบรายละเอียดข้อมูลหรือผลสรุปหรือใช้การรวมข้อมูลจากหลายๆตาราง ในตัวอย่างเลือกแบบนี้

- ตัวช่วยสร้างคิวรีแบบตาราง สร้างรายการสรุปข้อมูลจากตารางโดยแสดงผลออกมาเป็นรายงานสรุปที่แสดงแบบสลับในแนวแถวและแนวคอลัมน์

- ตัวช่วยสร้างคิวรีเพื่อค้นหารายการที่ซ้ำ โดยสร้างทางเลือกคิวรีสำหรับค้นหาเร็คคอร์ดใดที่มีค่าซ้ำกันในฟิลด์ที่ระบุจาก ตารางหรือคิวรี

- ตัวช่วยสร้างคิวรีการค้นหาข้อมูลที่ไม่ตรงกัน สร้างทางเลือกคิวรี เพื่อค้นหาข้อมลของสองตารางที่กำหนดความสัมพันธ์กันไว้ โดยจะแสดงข้อมูลในเร็คคอร์ดที่ไม่ตรงกันจากทั้งสองตาราง

3. เมื่อเลือกตัวช่วยสร้างคิวรีอย่างง่ายแล้ว จากนั้นกดปุ่ม ตกลง เพื่อไปตั้งค่าในหน้าถัดไป

4. เลือกตารางที่ต้องการสร้างคิวรี ตามหมายเลข 1

5. เลือกฟิลด์ที่ต้องการสร้างคิวรี ตามหมายเลข 2

6. เมื่อเลือกฟิลด์ที่ต้องการสร้างคิวรี เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม ตามหมายเลข 3 เพื่อให้ฟิลด์ที่ต้องการแสดงข้อมูลไปอยู่ใน เขตข้อมูลที่เลือก

7. เมื่อได้ฟิลด์ที่ต้องการแสดงข้อมูลครบแล้ว กด ถัดไป เพื่อตั้งค่าในหน้าต่อไป

8. เลือกรายละเอียด ตามหมายเลข 1 เพื่อแสดงข้อมูลทุกเรคคอร์ด จากนั้นกดปุ่มถัดไป ตามหมายเลข 2

9. ตั้งชื่อคิวรี ตามต้องการ ตามหมายเลข 1 จากนั้นกดปุ่มเสร็จสิ้น

เป็นอันเสร็จสิ้นการสร้างคิวรีข้อมูลที่ต้องการ โดยข้อมูลที่อยู่ในกรอบสีฟ้าเป็นข้อมูลจากตารางนักเรียน ส่วนข้อมูลที่อยู่ในกรอบสีแดงเป็นข้อมูลที่อยู่ในตารางรายวิชา ซึ่งทั้งสองตารางมีความสัมพันธ์กัน แบบ Many-to-Many (M:N) โดยมีตารางลงทะเบียนเป็นตารางเชื่อมนั่นเอง

คิวรีที่สร้างเสร็จในมุมมองออกแบบ