เรื่องที่ 1 แนะนำการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2013

เรื่องที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล

เรื่องที่ 3 การสร้างตาราง

เรื่องที่ 4 การทำงานกับตาราง

เรื่องที่ 5 ความสัมพันธ์ของตาราง

เรื่องที่ 6 การค้นหาและสอบถาม

เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล

เรื่องที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูล


เรื่องที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูล


การเพิ่มหัว/ท้ายรายงาน

ส่วนสำคัญของรายงานนอกจากรายละเอียดแล้ว ยังมีส่วนหัวรายงานและส่วนท้ายของรายงาน ซึ่งเราสามารถเลือกส่วนประกอบที่จะเพิ่มในส่วนหัวและส่วนท้ายของรายงานได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ใส่วันที่และหมายเลขหน้าในรายงาน

การใส่วันที่และหมายเลขหน้าในรายงานนั้น มีวิธีการในการแทรกในรายงานไม่ยาก โดยจะมีลำดับขั้นตอนการใส่วันที่และหมายเลขหน้าดังนี้

1) ไปที่แท็บออกแบบ ตามหมายเลข 1 จากนั้นไปที่ ปุ่ม หมายเลขหน้า ตามหมายเลข 2

2) จะปรากฏหน้าจอหมายเลขหน้าเพื่อให้เราเลือกรูปแบบ ตำแหน่ง และการจัดแนว เมื่อเราเลือกได้แล้วกด ตกลง

3) ลากหมายเลขหน้าไปยังตำแหน่งที่ต้องการ เป็นอันเสร็จสิ้นการแทรกหมายเลขหน้า

4) ส่วนขั้นตอนการใส่วันที่และเวลา เราสามารถใส่ได้โดย ไปที่ แท็บออกแบบตามหมายเลข 1 จากนั้นไปที่ปุ่ม วันที่และเวลา ตามหมายเลข 2

5) จะปรากฏหน้าจอวันที่และเวลา เพื่อเลือกรูปแบบเวลาและวันที่ เมื่อได้ตามต้องการแล้ว กดตกลง วันที่และเวลาจะปรากฏอยู่ตำแหน่งขวาสุดของส่วนหัวรายงาน


2. การใส่ภาพโลโก้

การใส่ภาพโลโก้ เป็นการแสดงถึงสัญลักษณ์เฉพาะ เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ของรายงานของเรา โดยมีขั้นตอนการใส่ภาพโลโก้ ดังนี้

1) ไปที่แท็บออกแบบตามหมายเลข 1 จากนั้นไปที่ปุ่มโลโก้ ตามหมายเลข 2

2) เลือกรูปโลโก้ที่ต้องการจากนั้นกดปุ่ม ตกลง

3) ปรับแต่งรูปโลโก้ได้ตามต้องการ ทั้งขนาดและตำแหน่งของโลโก้ เป็นอันเสร็จสิ้นการใส่โลโก้

3. การยกเลิกส่วนหัวท้ายรายงาน

เมื่อเราไม่ต้องการทำจะมีส่วนหัวและส่วนท้ายของรายงานเราสามารถยกเลิกได้ โดย คลิกขวาที่รายงาน จากนั้นคลิกซ้ายที่ ส่วนหัว/ส่วนท้ายของรายงาน

จะปรากฏหน้าจอ ยืนยันการลบ เพราะถ้าลบแล้วทุกอย่างที่อยู่ในส่วนหัวและส่วนท้ายจะหายไปด้วยเช่นกัน