เรื่องที่ 1 แนะนำการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2013

เรื่องที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล

เรื่องที่ 3 การสร้างตาราง

เรื่องที่ 4 การทำงานกับตาราง

เรื่องที่ 5 ความสัมพันธ์ของตาราง

เรื่องที่ 6 การค้นหาและสอบถาม

เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล

เรื่องที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูล


เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล


การสร้างคอนโทรล

ในฟอร์มนั้นนอกจากคอนโทรลที่เป็นฟิลด์จากแหล่งข้อมูลนั้นก็จะมีอีกหลายๆคอนโทรลที่ใช้สำหรับการตกแต่งฟอร์ม เพื่อแสดงผลข้อมูลหรือควบคุมการทำงานของฟอร์มได้ ซึ่งคอนโทรลต่างๆมีดังนี้

จะเห็นได้ว่าโปรแกรมมีคอนโทรลที่หลากหลาย เพื่อนำมาใช้งานในฟอร์ม และในหัวข้อต่อไปนี้จะเป็นการยกตัวอย่างการใช้งานคอนโทรลที่เราใช้งานบ่อยๆ มีดังนี้