เรื่องที่ 1 แนะนำการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2013

เรื่องที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล

เรื่องที่ 3 การสร้างตาราง

เรื่องที่ 4 การทำงานกับตาราง

เรื่องที่ 5 ความสัมพันธ์ของตาราง

เรื่องที่ 6 การค้นหาและสอบถาม

เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล

เรื่องที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูล


เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล


มุมมองต่างๆของฟอร์ม

มุมมองของฟอร์มมีทั้งหมด 4 มุมมอง ได้แก่

1 มุมมองออกแบบ เป็นมุมมองที่ใช้สำหรับตกแต่งแก้ไขข้อมูลในการสร้างฟอร์มข้อมูล นั่นเอง

2 มุมมองเค้าโครง เป็นมุมมองที่ใช้แสดงผลฟอร์มและสามารถตกแต่งแก้ไขข้อมูลในการสร้างฟอร์มข้อมูล ได้เช่นกัน

3 มุมมองแผ่นข้อมูล เป็นฟอร์มข้อมูลที่แสดงในลักษณะตารางข้อมูลแต่สามารถตกแต่งแก้ไขข้อมูลได้

4 มุมมองฟอร์ม เป็นมุมมองที่ใช้ในการแสดงผลฟอร์มเท่านั้นไม่สามารถตกแต่งแก้ไขข้อมูลบนฟอร์มได้