เรื่องที่ 1 แนะนำการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2013

เรื่องที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล

เรื่องที่ 3 การสร้างตาราง

เรื่องที่ 4 การทำงานกับตาราง

เรื่องที่ 5 ความสัมพันธ์ของตาราง

เรื่องที่ 6 การค้นหาและสอบถาม

เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล

เรื่องที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูล


เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล


สร้างกล่องคำสั่งผสม

เป็นคอนโทรลที่ใช้สำหรับเลือกข้อมูลมาใช้งาน เช่น ใช้ค้นหาหรือใช้สำหรับป้อนข้อมูลที่ต้องการกรอกบ่อยๆ โดยไม่ต้องพิมพ์ โดยใช้กล่องคำสั่งผสมมาเก็บรายการข้อมูลได้ โดยเราสามารถสร้างได้ดังนี้

1) คลิกที่แท็บออกแบบตามหมายเลข 1 จากนั้น คลิกกล่องคำสั่งผสมตามหมายเลข 2

2) คลิกตำแหน่งที่ต้องการสร้างกล่องคำสั่งผสมในฟอร์ม จะปรากฏหน้าจอให้เลือกแหล่งข้อมูลว่าต้องการจะใช้แหล่งข้อมูลจากตารางหรือต้องการสร้างข้อมูลเอง ในตัวอย่างเลือกต้องการเลือกข้อมูลเอง จากนั้นกดถัดไป

3) พิมพ์จำนวนคอลัมน์ตามหมายเลข 1 จากนั้นเพิ่มข้อมูลที่ต้องการสร้างเป็นตัวเลือกของกล่องคำสั่งผสมตามหมายเลข 2 จากนั้นกดถัดไปตามหมายเลข 3

4) จดจำค่าเพื่อใช้งานในภายหลังตามหมายเลข 1 จากนั้นกด ถัดไปตามหมายเลข 2

5) ตั้งชื่อกล่องคำสั่งผสม จากนั้นกดเสร็จสิ้นเป็นอันเรียบร้อยสำหรับการสร้างกล่องคำสั่งผสม

6) เสร็จสิ้นการสร้างกล่องคำสั่งผสม