เรื่องที่ 1 แนะนำการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2013

เรื่องที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล

เรื่องที่ 3 การสร้างตาราง

เรื่องที่ 4 การทำงานกับตาราง

เรื่องที่ 5 ความสัมพันธ์ของตาราง

เรื่องที่ 6 การค้นหาและสอบถาม

เรื่องที่ 7 การสร้างฟอร์มข้อมูล

เรื่องที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูล


เรื่องที่ 8 การสร้างรายงานข้อมูล


การสร้างรายงานด้วยรายงานเปล่า

เป็นการสร้างรายงานแบบว่างๆ โดยที่เราจะต้องเลือกแหล่งข้อมูลด้วยตนเอง เลือกรูปแบบรายงานเองทั้งหมด โดยโปรแกรมจะเริ่มต้นที่มุมมองเค้าโครง เราสามารถสร้างรายงานได้ดังนี้

1) ไปที่แท็บสร้างตามหมายเลข 1 จากนั้นไปที่รายงานเปล่าตามหมายเลข 2

2) ไปที่แท็บออกแบบ จากนั้นไปที่เพิ่มเขตข้อมูลที่มีอยู่ แล้วเลือกฟิลด์ที่ต้องการลากลงในรายงาน

3) เมื่อเลือกข้อมูลลงรายงานเรียบร้อยแล้วตกแต่งข้อมูลตามต้องการ ก็จะปรากฏข้อมูลดังภาพ ในมุมมองเค้าโครง